TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 • Güncelleme
 • 03.10.2020

 

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1. Derneğin Adı

            Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED)

MADDE 2. Derneğin Merkezi

            Derneğin genel merkezi İzmir’dir. Uygun koşullar sağlanarak Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Dernek yurt çapında faaliyet gösterir. Gerekli izinlerin alınması ile uluslararası faaliyet gösterir.

MADDE 3. Derneğin Kuruluş Amacı

            Türkiye’de tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesi için kamuoyu oluşturmak;

            Türkiye’de tıp eğitiminin gelişmesi ve ilerlemesine yönelik olarak halen eğitim faaliyetlerini sürdüren tıp fakülteleri ve sağlık ve eğitimle ilgili diğer kurumlar arasında ortak gayeleri gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması için koordinasyonu sağlamak;

            Eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaşmasını sağlamak;

            Tıp eğitimi ortamını zenginleştirmeye yönelik olarak araç ve gereçlerin temin edilmesi, geliştirilmesi ve bunların eğitim kurumları tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak;

            Eğitimle ilgili meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak;

            Üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımcı olmaktır.

MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri 

            Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Gelir sağlamak amacıyla emekli veya aktif çalışan tüm öğretim üyeleri/görevlileri, asistanlar, fakülte çalışanları, Fakülte mezunları ve eğitimle ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak
 2. Amacına uygun olarak kongre ve bilimsel toplantılar organize etmek
 3. Üyelerin bilimsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek olan sosyal-kültürel ve bilimsel etkinlikleri için maddi ve manevi destek sağlamak
 4. Üyelerin yararlanabileceği şekilde büro, yerel, sosyal yardım tesisi, yurt kurmak ve çalıştırmak veya kiralamak.
 5. Çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak ve yaymak
 6. Dernek Yönetim Kurulunca karar verilmeden ve Dernekler yasasına aykırı olarak bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.

 

II. BÖLÜM

ÜYELİK

MADDE 5. Üyelik ve Koşulları

1. Dernekler kanununa göre üye olmalarına engel hali olmayan,

 1. Tıp Fakültelerinde halen çalışmakta olan ve emekli olan öğretim üyeleri,
 2. Tıp Fakültesi mezunları ve öğrencileri,
 3. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı sağlayabilecek uygun nitelikteki kişiler derneğe üye olabilir.

            Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içinde, üyelik kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Üyeliğe kabul için yönetim 2/3’ünün oluru gereklidir.

            Üye aidatları yeni seçilen yönetim kurulları tarafından iki yıl süre için belirlenir. Üyeler, belirlenen miktardaki yıllık aidatı her yıl Aralık ayı sonuna kadar saymana vermekle yükümlüdürler.

2. Derneğin gayelerine uygun değerli hizmetler başaran veya katkıda bulunan kimselere Dernek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından “onur üyeliği” tevcih olunur. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Oy hakları yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

MADDE 6. Üyelikten Çıkma

            Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaat da bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurduğu tarihe kadarki aidatlarını tam olarak ödemek zorundadır.

MADDE 7. Üyelikten Çıkarılma 

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen kişiler üyelikten çekilmiş sayılır ve üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Dernek tüzüğüne Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, Dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle Dernek ve üyelerini küçük düşüren ve Dernek adına yetkisiz olarak hareket eden Yönetim Kurulu üye tam sayının 2/3’ünün kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu karara karşı ilgili ilk Genel Kurul toplantısı geçirilmemek koşuluyla kararın kendisine tebliğine takip eden 60 gün içinde Genel Kurulda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilirler. Bu konudaki Genel Kurul kararı kesindir. Haklarında çıkarılma kararı verilen kişiler, geçmiş aidatlarını ödemek zorundadır.

MADDE 8. Üyenin Hakları

            Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılabilmeleri için o yılki aidatlarını ödemiş olması gerekmektedir.

 

III. BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9. Derneğin Organları

            Derneğin organları şunlardır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu

MADDE 10. Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı

            Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve en üst organ Genel Kurul’dur. Genel Kurul derneğin asil üyelerinden meydana gelir. Genel Kurul iki yılda bir, Nisan ayında olmak üzere, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin düzenlediği kongre ya da sempozyumlar sırasında kongre ya da sempozyumun düzenlendiği yerde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yine Dernek üyelerinin yarıdan bir fazlasının isteği halinde olağanüstü toplanır. Normal ve olağanüstü toplantılara davet, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 11. Toplantı Yeri 

Genel Kurul Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin düzenlediği kongre ya da sempozyumun gerçekleştirildiği yerde yapılır.

MADDE 12. Toplantı Yeter Sayısı

            Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıya yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13. Toplantının Yapılış Usulü

            Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine giderler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ile bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve imzalar Yönetim Kuruluna teslim edilir.

MADDE 14. Genel Kurulda Görüşülecek Konular

            Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur

MADDE 15. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Yönetim ve Denetleme organlarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası
 3. Bütçenin görüşülmesi ve aynen değiştirilerek onaylanması
 4. Derneğin feshedilmesi
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması ve/veya derneğin gelirlerinin işletilmesi ve sarfı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 6. Genel Kurulda toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

MADDE 16. Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

            Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Seçilen Yönetim Kurulu bir hafta içinde toplanarak bir başkan, bir başkan vekili, bir sayman, üç üye ve bir sekreteri seçerek vazife taksimi yapar. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Buna ek olarak, gerek duyulması halinde video konferans ya da telekonferans yoluyla da toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanın Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile düşer. Yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

            Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler. Seçimle yeniden göreve devam edebilirler.

MADDE 17. Yönetim Kurulunun Görevleri

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
 3. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği Dernek amacının tahakkukuna yönelik (burs verilmesi, basım-yayın vb gibi) gerekli çalışmaları ve işleri yapmak.
 4. Dernek işlerinde çalıştırılması zaruri görülen personelin istihdam statülerini hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak
 5. Bu tüzüğe ve genel hükümlerine göre yapılması kendisine düşen diğer iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

MADDE 18. Denetleme Kurulu

            Genel Kurul tarafından seçilen üç asil üç yedek üye tarafından yürütülür. Denetçiler Yönetim Kurulu ile birlikte iki yıl için seçilirler, seçimle yeniden göreve devam edebilirler. Bu kurul yılda iki defa toplanır ve derneğin çalışmalarını denetleyerek rapor hazırlar ve Genel Kurula sunar.

MADDE 19. Denetleme Kurulunun Görevleri

 1. Derneğin çalışmalarının yasalara uygunluğunu
 2. Yapılan harcamaların usule uygunluğunu
 3. Defterlerin usule uygun tutulmasını
 4. Harcamaları gösteren fatura, makbuzların dosyalanmasını gerekli diğer evrakların muhafazasını denetler.
 5. Dernek yönetiminde yolsuzluk görüldüğünde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 20. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

            Genel Kurulca seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı-soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 21. İlk Genel Kurul Toplantısı

            Dernek, tüzüğünün gazetede yayınlandığı günü izleyen 6 ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

İlk Genel Kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmaması ve zorunlu organların oluşturulmamış olması durumunda, her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 22. Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

            Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya usule uygun çağrı yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi, mahallin en büyük mülki amirine Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde yazı ile bildirilir.

MADDE 24. Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adına "Tasfiye Halinde Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği" ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

IV. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER VE DEFTERLER

MADDE 25. Dernekle İlgili Maddi Hükümler

            1. Derneğin maddi varlığı

 1. Üye aidatları yeni seçilen yönetim kurulları tarafından iki yıl süre için belirlenir.
 2. Her türlü bağış ve yardımlar
 3. Sosyal, bilimsel, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler
 4. Diğer gelirler

2. Dernek gelirleri Yönetim Kurulunca belirlenerek bir veya daha fazla bankadaki başkan, başkan yardımcısı veya saymanın müstakilen imzası ile yapılır. Dernek Saymanı Dernek banka hesaplarının elektronik şifresini alma, Dernek hesabından para yatırma ve para transferi yapma, banka kartı alma ve kullanma gibi tüm elektronik bankacılık işlemlerini de yapma yetkisine sahiptir.

MADDE 26. Derneğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar

Dernek için işletme hesabı ya da bilanço esasından hangisine göre defter tutulacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 1. Derneğin işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında yukarıdaki A bendinde belirtilen 6 maddenin yanı sıra tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bütün defterler noterden tasdik edilerek kullanılır.

MADDE 27. Gelir ve Giderlerde Usul

            Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılır. Koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanır.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Dernek saymanına teslim ederler veya Derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Giderler harcama belgesi ile yapılır.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 28. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu karan ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 29. Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlara da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yaptırılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul

veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

V.BÖLÜM

ADRES VE KURUCU ÜYELER

MADDE 30. Derneğin İkametgâh Adresi

            263 SOKAK NO: 47 BORNOVA / İZMİR

MADDE 31. Derneğin Kurucuları

Adı-Soyadı

Doğum Yeri-Tarihi

Unvanı

Uyruğu

Adresi

Gülşen Kandiloğlu

İzmir-1947

Prof.

T.C.

EÜTF Patoloji AD Bornova/İzmir

Fehmi Akçiçek

İzmir-1957

Prof.

T.C.

EÜTF İç Hastalıkları AD Bornova/İzmir

Gönül Peker

İzmir-1949

Prof.

T.C.

EÜTF Fizyoloji AD Bornova/İzmir

Sezen Koşay

İzmir-1939       

Prof.

T.C.

EÜTF Farmakoloji AD Bornova/İzmir

Selda Erensoy  

İzmir-1961

Prof.

T.C.

EÜTF Mikrobiyoloji AD Bornova/İzmir

Ziya Alkan

İzmir-1960       

Prof.

T.C.

EÜTF Parazitoloji AD Bornova/İzmir

Eser Y. Sözmen

Niğde-1963      

Doç.

T.C.

EÜTF Biyokimya AD Bornova/İzmir

Biltan Ersöz

İzmir-1946

Prof.

T.C.

EÜTF Biyokimya AD Bornova/İzmir

Abdullah Sayıner

İzmir-1961       

Prof.

T.C.

EÜTF Göğüs Hast. AD Bornova/İzmir

Gazanfer Aksakoğlu

Ordu-1950       

Prof. 

T.C.

DEÜTF Halk Sağlığı AD Narlıdere/İzmir

Oğuz Dicle

Çeltikci-1959   

Doç.

T.C.

DEÜTF Radyoloji AD Narlıdere/İzmir

Ahmet Adil Esen

İstanbul-1961  

Doç.

T.C.

DEÜTF Üroloji AD Narlıdere/İzmir

Gül Güner

İzmir-1950       

Prof.

T.C.

DEÜTF Biyokimya AD Narlıdere/İzmir

Berna Musal

Karşıyaka-1959

Doç.

T.C.

DEÜTF Halk Sağlığı AD Narlıdere/İzmir

Sedef Gidener  

Ankara-1961

Doç.

T.C.

DEÜTF Farmakoloji AD Narlıdere/İzmir

Emin Alıcı

Adıyaman-1947

Prof.

T.C.

DEÜTF Ortopedi AD Narlıdere/İzmir

Hasan Özkan

Bodrum-1958  

Doç.

T.C.

DEÜTF Çocuk Sağ. AD Narlıdere/İzmir

Namık Demir

Bornova-1956  

Prof.

T.C.

DEÜTF Kadın Doğ. AD Narlıdere/İzmir

İlgi Şemin

Adana-1957     

Prof.

T.C

DEÜTF Fizyoloji AD Narlıdere/İzmir

                                                                       

Bu tüzük 31 (Otuz bir) maddeden ibarettir.

 

 

TEGED Tüzük İndir