Tüzük

 TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1. Derneğin Adı
 
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği 
 
MADDE 2. Derneğin Merkezi 
 
Derneğin genel merkezi  İzmir’dir. Uygun koşullar sağlanarak dernek gerekli gördüğü 
yerlerde  şube açabilir. Dernek yurt çapında faaliyet gösterir. Gerekli izinlerin alınması ile 
uluslararası faaliyet gösterir. 
 
MADDE 3. Derneğin Kuruluş Amacı
 
Türkiye’de tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesi için kamuoyu oluşturmak; 
Türkiye’de tıp eğitiminin gelişmesi ve ilerlemesine  yönelik olarak halen eğitim faaliyetlerini sürdüren tıp fakülteleri ve sağlık ve eğitimle ilgili diğer kurumlar arasında ortak 
gayeleri gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması için koordinasyonu sağlamak;  
Eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaşmasını sağlamak;  
Tıp eğitimi ortamını zenginleştirmeye yönelik olarak araç ve gereçlerin temin edilmesi, geliştirilmesi ve bunların eğitim kurumları tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasını
sağlamak;   Eğitimle ilgili meslek örgütleri, ulusal ve uluslar arası  eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak; 
Üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımcı olmaktır. 
 
Tüzüğün tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanınız.