Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu Kocaeli 2013

 

 MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
SONUÇ RAPORU
2 - 3 Mayıs 2013 Kocaeli

 

            Derneğimiz tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu’na 26 farklı tıp fakültesinden 120 öğretim üyesi ve 30’un üzerinde öğrenci katıldı. Sempozyuma Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Dekanlığı yanı sıra dokuz ayrı tıp fakültesinin Dekan veya Dekan Yardımcıları ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri katıldı.  Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Yeterlik Kurulları ile ORPHEUS temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldıkları toplam 9 oturum gerçekleştirildi.

Sempozyum açılışında tıp eğitiminin çok önemli olmasına rağmen bu konuda emek harcayanların sayıca az olduğu, tıp eğitimi verenlerin moral açısından desteklenmesi gerektiği ve uzmanlık eğitiminde TUS'un etkilerinin tartışılmasına ve bu konuda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu vurguları yapıldı.

Birinci gün öğleden önce TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yeterlilik Çalışmaları, Mezuniyet Sonrası Eğitimde Olumlu Deneyimler (Tük Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu ile TOTBİD Yeterlik Kurulu çalışmaları) aktarıldı. Tıp eğitiminin her aşamasında temel amacın göz önünde bulundurulmasını ve bu amacın “toplum sağlığını en yüksek düzeyde tutacak iyi hekim yetiştirmek” olduğunun hatırlanması gerektiğini vurguladı. Bugün uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar olduğu, uzmanlık eğitiminde yeni paradigmaların tartışılması gerektiği; “eşyetkilendirme”,  “çıktı temelli eğitim” , “yeterliğin izlenmesi” ve “profesyonelizm” konularının önemine değinildi.  Uzmanlık eğitimi veren kurumların mutlaka belli özellikleri olması gerektiği tartışıldı.

TTB UDEK çalışmalarının aktarıldığı oturumda; Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda tüm kurum ve kuruluşların temsiliyetinin sağlanmasının önemi, eğitim kurumlarının eğitim alanlar ile eğiticilerce belirli ölçütlere göre değerlendirilmesi gerektiği, merkezi sınavların önemi, uzmanlık alanları için çekirdek eğitim programlarının oluşturulması, sertifikasyon programları düzenlenmesi, yan dal uzmanlık eğitimi gerektirmeyen alanlarda sertifikasyon eğitimleri görüşüldü. Bu konuların uzmanlık derneklerinin çalışma alanları içine olduğu ve derneklerin kendi eğitimleri konusundaki deneyimlerinin önemi vurgulandı.

Uzmanlık dernekleri yeterlik sınavı örneklerinin paylaşıldığı oturumda; ulusal yeterlik sınavlarından örnekler sunuldu, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları paylaşıldı ve uygulanan sınavların Avrupa’daki sınavlar ile senkronizasyonuna değinildi.

Öğleden sonraki oturumlarda ülkemizdeki uzman ihtiyacı ile eğitim veren kurumlardaki insan gücü ihtiyacı tartışmalarına yer verildi. Uzman ihtiyacının nasıl belirlendiği (iş yükü hesaplarına mı dayalı, arza mı dayalı, talebe mi dayalı ya da simülasyon modellerine mi?) konusu gündeme getirildi. Ülkemizdeki sağlık insan gücü planlamalarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim politikaları tartışıldı. Klinik eğitimde eğitim ve hizmet boyutlarının iç içe yürütülmesi gerektiği, klinik ortamın yalnızca hizmet değil eğitim ortamı olarak da ele alınması ve düzenlenmesinin önemine değinildi.

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreterliği tarafından kurul çalışmaları aktarıldı, uzman ihtiyacı belirleme kriterleri hakkında bilgi verildi.

Uzmanlık eğitiminde simülasyon eğitimleri konusunun gündeme geldiği konferansta ise iyi uygulama örnekleri paylaşıldı; Akdeniz ve Hacettepe Üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı Simmerk Simülasyon Merkezi uygulamalarının deneyimleri aktarıldı.

Sempozyum birinci günü yedi sözlü sunumun aktarıldığı oturumla sona erdi.

İkinci gün oturumlarına sözlü sunumlarla başlandı. Bu oturumda toplam 5 sözlü sunum yapıldı.

Sağlık Bilimlerinde Doktora Eğitimi Avrupa Perspektifi, Ülkemizdeki Durum ile Klinik Bilimlerde Doktora başlıkları tartışıldı.

Ülkemizde doktora eğitiminin tartışıldığı oturumda; üniversitelerin bilgiyi üretme, depolama ve yayma işlevinden yola çıkarak “yeni bilgi üretiminin” önemine vurgu yapıldı. Yeni bilgi üretimi için yetkin bilim insanı yetiştirilmesi gerektiği, var olan koşullarda doktora eğitiminin önünde pek çok engel olduğu, doktora yapan araştırma görevlisi oranlarının düşmekte olduğu, uzmanlık eğitiminin doktora eğitimi ile eşdeğer görülmemesi gerektiği, doktoranın interdisipliner, endüstriyle yakın iletişim içinde, kalite güvence sistemi ve cazip kurumsal ortamı olan bir ekosistemi olması gerektiği, akademisyenlik için doktoranın zorunlu olması gerektiği, mevzuatta araştırıcılık tanımının yapılması gerektiği v özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği görüşüldü.

Klinik bilimlerde doktora eğitimine değinilen oturumda Bologna sürecinde doktora ve uzmanlık konusuna değinildi. Sağlık alanında doktora yeterlik ve yetkinlikleri aktarıldı. Tıpta uzmanlık eğitimi ile bilim uzmanlığının eğitiminin farklı olduğu, uzmanlık eğitiminden doktora eğitimine farklı geçiş yollarına olanak sağlanması için formüller düşünülmesi gerektiği görüşleri aktarıldı.

Sempozyumun son oturumunda araştırma merkezlerinin sorunları, doktora eğitimi ile kesişme noktaları görüşüldü. Disiplinler arası bir enstitü örneği olan Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü çalışmalarının aktarıldığı oturumda, ulusal ve uluslar arası araştırma konuları ve yayınlardan örnekler sunuldu. Kalkınma Bakanlığı Ar-Ge ve Girişimcilik Dairesi çalışmalarının aktarıldığı sunumda ise; Türkiye’deki Ar-Ge çalışmaları, araştırma altyapı destekleri ile sorunlar ve çözüm önerileri aktarıldı. Araştırma altyapısı norm ve standartlar için “yeni yasa tasarısının oluşturulması”, yönetim birimleri için “yönetimin sürekliliğinin sağlanması ve atama kriterlerinin geliştirilmesi”, personele yönelik  “daimi kadro sağlanması ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi”, diğer araştırma merkezleri ile “işbirliği” mekanizmalarının kurulması ve ”teknoloji transfer ofislerinin” kurulması gerektiği görüşleri aktarıldı.

Sempozyumda 15 üniversitenin tıp fakültesinin eğitim kurulları ile Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının yaptığı 12’si sözlü ve 29’u poster olmak üzere toplam 41 çalışma sunuldu. Poster bildirileri arasından, Ankara, Hacettepe ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalları öğretim üyelerinden oluşan bilimsel danışma kurulu tarafından yapılan değerlendirme ile en iyi dört poster ilk üç ödüle layık bulundu.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği olarak ev sahipliği için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’na, bilimsel katkıları için tüm konuşmacılara ve sempozyuma katılan değerli tıp eğiticilerine içten teşekkürlerimizi sunarız.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

Prof.Dr. Cüneyt Orhan Kara

Doç.Dr. Erol Gürpınar

Doç.Dr. Işıl İrem Budakoğlu

Yrd.Doç.Dr. Levent Altıntaş

Yrd.Doç.Dr. Esin Kulaç

Yrd.Doç.Dr. H. Cahit Taşkıran

 

 
GENEL BİLGİLER 

Sempozyum 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU


 
Sempozyum Eşbaşkanları

Prof.Dr. Şükrü Hatun,
 KOÜ. Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu  
TEGED Başkanı


Genel Düzenleme Kurulu   


Sempozyum Sekreteri
Yrd.Doç.Dr. Levent Altıntaş, 
KOÜ.Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD., TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Erol Gürpınar,

 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Başkan Yrd.

Prof. Dr. Cüneyt O. Kara
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Genel Sekreteri ve Saymanı

Doç. Dr. Işıl İrem Budakoğlu,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd Doç. Dr.H.Cahit Taşkıran
 
TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yerel Düzenleme Kurulu


Prof.Dr.Ali Demirci,
  
KOÜ.Rektör Yardımcısı, Tıp Fak.ÖÜ.

Prof.Dr. Füsun Yıldız
KOÜ. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof.Dr.İlhan Tarkun
KOÜ. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Bahar Müezzinoğu
 
KOÜ. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı

Prof.Dr. Arzu Arslan
 
KOÜ. Tıp Fakültesi ÖÜ

Prof.Dr.Kürşat Yıldız
 
KOÜ. Tıp Fakültesi ÖÜ

Doç.Dr. Müge Alvur
 
KOÜ. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Doç.Dr. Kenan Bek
KOÜ. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Zeynep Seda Uyan,
 
KOÜ. Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Başkanı

  SEMPOZYUM ANA SPONSORU

                 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

S01

KBB UZMANLIK EĞİTİMİNDE MAKALE SAATİ ETKİNLİĞİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Dr. Cüneyt Orhan KARA, Dr. Serdar ÖZDEMİR, Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S2

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONELLİĞE YÖNELİK YETERLİKLERİ İLE DUYGUSAL ZEKÂ YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Dr. Özlem SARIKAYA, Dr. Berrak Ç. YEĞEN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S3

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİNE YÖNELİK E-ÖĞRENME UYGULAMASI

Dr. Erol GÜRPINAR, Dr. M. Kemal ALİMOĞLU, Dr. Esin KULAÇ, Dr. Melis NAÇAR, Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU, Dr. Nazan KARAOĞLU, Dr. Nilüfer Demiral YILMAZ, Dr. Selcen ÖNCÜ, Dr. Cahit TAŞKIRAN, Dr. Ayhan ÇALIŞKAN, Dr. İpek GÖNÜLLÜ, Dr. Arif ONAN, Dr. Sümer MAMAKLI

 

S4

SAĞLIK BİLİMLERİNDE DOKTORA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONEL YÖNELİMLERİ İLE METABİLİŞSEL ADAPTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dr. Albena GAYEF1, Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR2,Dr. Berrak Ç. YEĞEN2, Dr. Nadi BAKIRCI3

1Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,3 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S5

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Dr. Sevinç İNAN, Dr. Fatma TANELİ, Dr. Süheyla RAHMAN, Dr. Şebnem ÖRGÜÇ, ,  Dr. Ali Rıza KANDİLOĞLU, Dr. Ömer AYDEMİR,  Dr. Yamaç ERHAN, Dr. Cengiz KIRMAZ, Dr. İhsan İŞKESEN, Dr. Nuran EKERBİÇER, Dr. Nuri ÖZKÜTÜK, Dr. Gül GÜMÜŞER, Dr. Orkun AYDIN, Dr. Necip KUTLU

CBÜ-MSEK (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu)

 

S6

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE E-KARNE:  KBB ANABİLİM DALI PİLOT UYGULAMASI

Dr. Gamze Çapa KAYA, Dr. Ahmet Ömer İKİZ, Dr. Ceren KOYUNCUOĞLU, Dr. Mehmet SABAN, Dr. Mustafa YILMAZ, Dr. Mustafa OLGUNER, Dr. Pınar TUNCEL, Dr. Tülay CANDA

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S7

TIP ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL OLMAYAN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ ALGI VE TUTUMLARI: KLİNİK ÖNCESİ VE KLİNİK DÖNEM ARASINDA FARK VAR MI?

Dr. Esin KULAÇ, Dr. Mekin SEZİK, Dr. Halil AŞÇI, Dr. Duygu Kumbul DOĞUÇ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S8

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİN WEB TABANLI İZLEMİ

Dr. Süleyman DEMİR, Dr. Adnan KÖKSAL, Dr. Ali İhsan BOZKURT, Dr. Serdar ÖZDEMİR

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

S9

UZMANLIK EĞİTİMİ’NİN BİLEŞENLERİ ARASINDA OLUŞTURULAN KURUMSAL İLETİŞİM MODELİ VE ETKİLERİ

Dr. Ahmet MURT, Dr. Enes ARIKAN, Dr. Sabanur ÇAVDAR, Dr. Sertaç ASA, Dr. Metehan İMAMOĞLU, Dr. Ahmet ERTAŞ,  Dr. Sema UMUT, Dr. Fatiş ALTINDAŞ, Dr. Özgün ENVER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

S10

FARKLI DERS TİPLERİNDE ÖĞRENCİNİN AKTİF DERSE KATILIMI: DOĞRUDAN GÖZLEM ÇALIŞMASINA AİT İLK SONUÇLAR

Dr. M. Kemal ALİMOĞLU, Dr. Baldan SARAÇ, Dr. Derya ALPARSLAN

 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

S11

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ ONLİNE SORU BANKASI SİSTEMİ [ÖDEM]

Dr. H.İbrahim DURAK, Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN, Dr. Yusuf YILMAZ, Dr. Özlem Sürel KARABİLGİN, Dr. Sıla Elif TÖRÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi              

 

S12

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI: 5 YILLIK DENEYİMİN ANALİZİ

Dr. Halil İbrahim DURAK1, Dr. Yücel TANYERİ2, Dr. Enis Alpin GÜNERİ2, Dr. Tamer ERDEM2, Dr. İbrahim HIZALAN2, Dr. Nazım KORKUT2, Dr. Tayfun KİRAZLI2, Dr. Onur ÇELİK2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,2 Son beş yılın yeterlik ve sınav komisyonu başkanları

 


 

POSTER BİLDİRİLER

 

P01

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE GENEL SAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Çığıl FETTAHOĞLU, Dr. Ayşe ÇAKIL, Dr. Ebru TURGUT, Dr. Saniye BAŞAK, Dr. Yeşim ŞENOL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P02

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ, PROBLEM ÇÖZME VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ: MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Nazan KARAOĞLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

 

P03

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE SAĞLIK BİLİŞİMİ EĞİTİMİ

Dr. Neşe ZAYİM

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P04

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

Dr. S. Rahman1, Dr. F. Demirçivi Özer1, Dr. S. Altan1, Dr. S. Çam1, Dr. N. Kutlu1, Dr. Ö. Binatlı2, Dr. M. Çamlar2, Dr. A. Karadağ2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

P05

UZMANLIK EĞİTİMİNE FARKLI BAKIŞ AÇISI: YENİLENMİŞ MÜFREDAT VE KESİNTİSİZ TIP EĞİTİMİ

Dr. Serkan Emre EROĞLU, Dr. Arzu DENİZBAŞI, Dr. Özge ONUR, Dr. Haldun AKOĞLU, Dr. Özlem SARIKAYA

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

P06

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN İHTİSAS EĞİTİMİNDEN AYRILMA DURUMLARI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dr. Ali İhsan BOZKURT, Dr. Süleyman DEMİR, Dr. Sinem TOPALOĞLU, Dr. Celile HATİPOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P07

TIP BAYRAMI VE TIP EĞİTİMİNDE HEKİMİN SOSYOKÜLTÜREL AKTİVİTELERİ

Dr. Arzu BALKAN, Dr. Remzi ERDEM, Dr. Levent PEŞKİRCİOĞLU, Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P08

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ VE ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ

Dr. Gamze Çapa KAYA, Dr. Pınar TUNCEL, Dr. Berna MUSAL, Dr. Elif AKALIN, Dr. Neslihan AKTAŞ, Dr. Ayşe ATAROĞLU, Dr. Tülay CANDA

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P09

ÜROLOJİK ROBOT CERRAHİ UYGULAMALARI VE 3 BOYUTLU ANATOMİ DERSİ GERİBİLDİRİMLERİ

Dr. I. İrem BUDAKOĞLU, Dr. Lütfi TUNÇ, Dr. Tuncay PEKER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P10

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN EMPATİ BECERİLERİ

Dr. Budakoğlu Iİ, Dr. Coşkun O, Dr. Şahin F, Dr. Boyacı B, Dr. Ulutan F

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P11

ETKİN BİR SUNU HAZIRLAMA ÜZERİNE ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ ÖRNEĞİ

Dr. M. Kemal ALİMOĞLU, Dr. Erol GÜRPINAR, Dr. Sümer MAMAKLI, Dr. Bikem SÜZEN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

P12

UZMANLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÜLKE GENELİNDE ASİSTAN GÖRÜŞLERİ

Ahmet Murt1, Enes Arıkan1, Fehim Esen2

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P13

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİNDE TIP ETİĞİ

Dr. M. Levent ÖZGÖNÜL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P14

TIBBİ HATA, MALPRAKTİS, KOMPLİKASYON KAVRAMLARI ve

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

Dr. M. Levent ÖZGÖNÜL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

  

P15

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

Dr. Ilgaz AKDOĞAN, Dr. Günfer TURGUT, Dr. Serdar ÖZDEMİR, Dr. Nalan K.OĞUZHANOĞLU, Dr. Akile BÜKE, Dr. Süleyman DEMİR, Dr. Göksel KITER, Dr. Filiz KARADAĞ, Dr. F.Figen ÇULHA ATEŞÇİ, Dr. Hülya AYBEK, Dr. Kenan TOPAL.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P16

HEKİM VE HUKUKÇULARA GÖRE TIP ALANINDA OLUŞAN HATALARIN NEDENLERİ VE TIP EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Dr. M. Levent ÖZGÖNÜL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P17

ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU

EĞİTİM GEREKSİNİM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Dr. Sema ÖZAN, Dr. Şahbal ARAS, Dr. Gonca ÖZYURT, Dr. Gözde AKKIN GÜRBÜZ, Dr. Süha MİRAL, Dr. Berna MUSAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P18

MEZUNİYET SONRASI GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ TARAMA PROGRAMI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Dr. Dilek AKDOĞAN1, Dr. İzlem KABALI2,  Dr. Nuran SABİR1, Dr. Murat OTO1, Dr. Tuba KARAHAN3,  Dr. Emel DİKBAŞ2

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesİ,2Merkez H. Cafer Özer Toplum Sağlığı Merkezi,3 Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

P19

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ÖĞRENCİLERİNİN ACİL TIP STAJINA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Hem. Hilal Hatice GÜLLÜDERE, Dr. Erol GÜRPINAR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P20

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSITESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE TIP FAKÜLTESİ-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İlknur KESKİN,  Dr. Sibel DOĞAN, Dr. Saliha Okur GÜMRÜKÇÜOĞLU

İstanbul Medipol Üniversitesi

 

P21

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİĞE GİRİŞ SINAVINDA SİMÜLE HASTANIN ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Dr. Serdar ÖZDEMİR, Dr. Tamer EDİRNE, Dr. Murat KUTLU, Dr. Selda KUTLU, Dr. Şerife AKALIN, Dr. Nural CEVAHİR, Dr. Ilgaz AKDOĞAN, Dr. Günfer TURGUT

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P22

BAŞARILI BİR SİMÜLE HASTA NASIL OLUR? SİMÜLE HASTA GÖRÜŞLERİ

Dr. Tamer EDİRNE, Dr. Serdar ÖZDEMİR, Dr. Murat KUTLU

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

P23

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİNDE MİNİ KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN DENEYİMİ

Dr. Serdar ÖZDEMİR, Dr. Selçuk YÜKSEL, Dr. Aziz POLAT, Dr. Hacer ERGİN, Dr. Dolunay GÜRSES, Dr. Yasemin Işık BALCI, Dr. Özmert ÖZDEMİR, Dr. Mustafa DOĞAN, Dr. Fatih FIRINCI

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

P24

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNU GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖRME KESKİNLİĞİ MUAYENESİ, KULAK MUAYENESİ ve İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN1, Dr. Seyfi DURMAZ1, Dr. Sait EĞRİLMEZ1, Dr. Raşit MİDİLLİ1, Dr. Tuna ÇALIŞKAN2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,2 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Bornova, İzmir

 

P25

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ YETERLİK UYGULAMA SINAVLARI: 4 YILLIK DENEYİMİN ANALİZİ

Dr. Halil İbrahim DURAK1, Dr. Emin DARENDELİLER2, Dr. Serdar ÖZKÖK2, Dr. Fadıl AKYOL2, Dr. Sedat KOCA2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,22009-2012 döneminde görev yapan yeterlik kurulu ve sınav komisyonu başkanları

 

P26

TIP FAKÜLTESİNDE ÖRTÜK PROGRAM HASTA MERKEZLİLİĞİ DESTEKLİYOR MU?  ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA YÖNELİK İLK VERİLER

Dr. M. Kemal ALİMOĞLU, Dr. Derya ALPARSLAN, Dr. Baldan SARAÇ, Dr. Levent ALTINTAŞ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P27

TÜRKİYE’DE HUKUKUN ÖZNESİ OLARAK HEKİM VE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİN ÖNEMİ

Dr. M. Levent ÖZGÖNÜL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P28

SANAL GERÇEKLİK KATARAKT SİMÜLATÖRÜ İLE İLK DENEYİMLERİMİZ

Dr. VL Karabaş, Dr. Karaman S, Dr. Y Çağlar, Dr. N Yüksel, Dr. Ö Altıntaş, Dr. B Özkan, Dr. L Altıntaş

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

P29

MARMARA ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Sinem YILDIZ, Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Dr. Tolga DAĞLI, Dr. Asım CİNGİ, Dr. Serap ÇİFCİLİ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

           Sempozyum Bildiri Kitapcığı için tıklayınız